Kişisel Verilerin Korunması

İşbu “Arzum İnternet Sitesi Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’nun 10. maddesi ve Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca, aşağıda kimliğine yer verilen veri sorumlusu Arzum Elektrikli Ev Aletleri San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket” veya “Arzum”) tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi amacıyla hazırlanmıştır.

1. Amaç ve Veri Sorumlusunun Kimliği

Kişisel verileriniz, Defterdar mah. Otakçılar Cad. Sinpaş Flatofis No: 78 İç Kapı No: 34 Eyüpsultan / İstanbul adresinde mukim, Arzum tarafından; veri sorumlusu sıfatıyla Kanun uyarınca, aşağıda sıralanan amaçlar çerçevesinde ve bu amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde, tarafımıza ulaştığı şekliyle, otomatik veya otomatik olmayan yöntemler ile kişisel verilerin doğruluğunu ve güncelliğini koruyarak aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

2. Kişisel Veri Kategorileri ve İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde; 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca Arzum internet sitelerini ziyaretinize ilişkin trafik bilgilerinin kaydedilmesi ve saklanması, internet sitesine gerçekleştirilen ziyaretlere ve site kullanımına ilişkin istatiksel ölçümlerinin yapılması, ölçümler kapsamında internet sitemizin iyileştirilmesi, gerçekleştirdiğiniz ziyaretin size özelleştirilmesi ve kullanımınıza en uygun şekilde içeriklerin sunulması, size özel reklamların sunulabilmesi ve internet sitesi ziyaretlerinin arttırılabilmesi amaçlarıyla işlenebilecektir.

İşbu Aydınlatma Metni kapsamında işlenen kişisel veriler ve işleme amaçları ile kişisel veri kategorileri aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Kişisel Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği

Trafik bilgisi (İnternet sitesi giriş-çıkış saatiniz, IP adresi bilginiz)

Kişisel Verinin İşlenme Amacı Şirket iş süreçlerinin mevzuata uygun olarak yürütülmesi, kanunlardan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, kanun uyarınca elde edilen kişisel verilerin kaydedilmesi ve saklanması, yetkili kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
Toplama Yöntemi Arzum internet sitelerine gerçekleştirilen ziyaretler vasıtasıyla temin edilmektedir.
Hukuki Sebebi KVKK m. 5/2 (a): Kanunlarda açıkça öngörülmesi
Yurt içi aktarım Yetkili Kurum ve Kuruluşlar
Yurt dışı aktarım Yurt dışına aktarım yapılmıyor.

Kişisel Veri Kategorisi

İşlem Güvenliği

Çerez Kayıtları

Kişisel Verinin İşlenme Amacı Arzum’a ait web sitelerinin ziyaret edilmesi ile toplanan veriler kapsamında sitenin iyileştirilmesi, web sitesinin çalışması, müşteri kaydının oluşturulması gibi süreçlerin yürütülmesi ile müşterinin onayına istinaden takip ve reklam çerezleri vasıtasıyla kişiselleştirilmiş reklamların sunulması
Toplanma Yöntemi Web sitelerinin ziyaret edilmesi ve ayrıca kesin gerekli olmayan çerezler bakımından ziyaretçinin onayı vasıtasıyla elde edilmektedir.
Hukuki Sebebi KVKK m. 5/1: Açık Rıza m. 5/2 (c): Sözleşmenin kurulması veya ifası, m. 5/2 (e): Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması
Yurt içi aktarım İş Ortakları
Yurt dışı aktarım Yurt dışına aktarım yapılmıyor.

5. Kişisel Veri Sahibi Olarak Sahip Olduğunuz Haklar ve Bu Hakların Kullanılması

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, 28.maddesinde düzenlenmiş istisnalar saklı kalmak kaydıyla veri sahipleri olarak aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
  • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik talepleriniz ile ilgili olarak; Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de yer alan asgari şartları içerir talep dilekçenizi yazılı ve ıslak imzalı olarak Şirket merkezinin Flatofis Binası Otakçılar Caddesi No:78 Kat:1 Blok No: B1B Eyüp 34050 İstanbul / Türkiye adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla gönderebilir, Şirketimize ait olan arzum@hs02.kep.com.tr KEP adresi üzerinden elektronik imzalı olarak gönderebilir veya Şirketimiz sistemlerinde e-mail adresinizin kayıtlı olması durumunda kvkk@arzum.com e-posta adresi üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.